Urusei Yatsura

Rocket Girl Releases

 • Urusei Yatsura
  You Are My Urusei Yatsura

Available Through Rocket Girl Mailorder

 • Urusei Yatsura
  All Hail
 • Urusei Yatsura
  Fake Fur
 • Urusei Yatsura
  Fake Fur CD1
 • Urusei Yatsura
  Fake Fur CD2
 • Urusei Yatsura
  Hello Tiger CD2
 • Urusei Yatsura
  Kewpies Like Wa...
 • Urusei Yatsura
  Louche 33
 • Urusei Yatsura
  Phasers On Stun
 • Urusei Yatsura
  Plastic Ashtray
 • Urusei Yatsura
  Slain By Elf
 • Urusei Yatsura
  Slain By Elf
 • Urusei Yatsura
  Slain By Urusei...
 • Urusei Yatsura
  Strategic Hamle...
 • Superstar Disco...
  Vent-Axia
 • Urusei Yatsura
  Yon Kyoku Iri